DALŠÍ SLUŽBY

ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ

Povinnost provozovatele provádět školení řidičů manipulačních vozíků. Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a pro výkon práce.

ČSN 268805 - Provozovatel manipulačního vozíku je povinen zajistit prokazatelné seznámení řidiče s bezpečnostními předpisy a bezpečným používáním vozíku a přídavných zařízení, které bude řidič obsluhovat.

Naše firma splňuje základní kvalifikační podmínky pro provádění základního a opakovaného školení obsluh manipulační techniky, vlastní osvědčení instruktora řidičů manipulačních vozíků číslo KI-99-09-0008. Má uděleny tři akreditace k provádění rekvalifikací pro pracovní činnost obsluha elektrovozíků a motovozíků a schválenou osnovu a učební plán ministerstvem MŠMT ČR v Praze.

Školení provádíme přímo u zákazníka.


TECHNICKÉ KONTROLY

Povinnost provozovatele provádět technické kontroly manipulačních vozíků. Zákon č. 262/2006 Sb.Zákon č. 309/2006 Sb.Zákon č. 251/2005 Sb.Zákon č. 192/2005 Sb Nařízení vlády 378/2001 .Bezpečný provoz a používání strojů

Naše firma vlastní OSVĚDČENÍ k provádění technických kontrol manipulačních vozíků ve smyslu ČSN 268805. Má zpracovanou metodiku pro provádění technických kontrol a schválenou od SZÚ-2130.

Naše firma má oprávnění k provádění technických kontrol manipulační techniky. Technické kontroly provádíme přímo u zákazníka, kde odborně proškolený pracovník předloží osvědčení o způsobilosti provádět tyto kontroly a vystaví protokol se zápisem do evidenčního listu.ZKOUŠKY A SERVIS PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ PŘÍMO U ZÁKAZNÍKA

Naše firma má oprávnění k provádění montáží, oprav, zkoušek a servisu plynového zařízení manipulační techniky. Zkoušky a kontroly provádí odborně proškolený pracovník, který předloží doklady o zkouškách a vystaví zprávu o odborném posouzení plynového zařízení.